Obchodní podmínky

V platnosti od 23. 5. 2018

Registrací a dalším využíváním služeb vyjadřuje uživatel svůj souhlas s níže uvedenými Obchodními podmínkami společnosti Vialtek s. r. o. stanovenými pro používání aplikace Vitipad. Obchodní podmínky jsou pro uživatele i poskytovatele závazné okamžikem registrace.

1. Vymezení základních pojmů

1.1. Poskytovatelem je společnost Vialtek s. r. o., se sídlem Nové sady 988/2, Brno, 602 00, zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 87036, IČ: 03837947 (dále jen poskytovatel).

1.2. Uživatelem je výhradně podnikající fyzická či právnická osoba identifikována přihlašovacím emailem a heslem zadaným při registraci, která služeb využívá v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen uživatel).

1.3. Smlouvou se rozumí smlouva uzavřená mezi Poskytovatelem a Uživatelem, jejímž předmětem je poskytnutí Licence k užívání webové nebo mobilní aplikace Vitipad, dostupné z adresy app.vitipad.cz.

1.4. Licence je nevýhradní licencí k užívání Aplikace za podmínek uvedených v těchto obchodních podmínkách.

1.5. Aplikací se rozumí webová nebo mobilní aplikace Vitipad pro správu vinařských a vinohradnických podniků.

1.6. Nabídkou k uzavření Smlouvy je registrace Uživatele, která se realizuje založením účtu.

1.7. Přijetím nabídky je potvrzení registrace poskytovatelem. Toto přijetí nabídky je okamžikem uzavření Smlouvy. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.

1.8. Účet – uživatelský účet pro službu identifikovaný unikátním identifikátorem. Účet představuje neveřejnou část aplikace.

1.9. Blokace účtu je omezením přístupu uživatele k účtu či všem účtům.

1.10. Zrušení účtu je nenávratné smazání jednoho nebo všech účtů uživatele a všech dat spojených s rušeným účtem. Zrušení účtu představuje zrušení Smlouvy.

2. Práva a povinnosti uživatele

2.1. Uživatel je povinen uvést při registraci své kontaktní údaje pro účel fakturace poskytnutých služeb a komunikaci s poskytovatelem. Uživatel je povinen udržovat své kontaktní údaje aktuální.

2.2. Uživatel souhlasí, aby mu byla ze strany poskytovatele zasílány obchodní sdělení. Tento souhlas je kdykoli odvolatelný, ať pro jednotlivý druh sdělení či všechna obchodní sdělení.

2.3. Uživatel je povinen chránit poskytnutá přístupová jména a hesla ke zřízeným službám a programovým prostředkům serveru před zneužitím třetí stranou. Za případné zneužití nenese poskytovatel odpovědnost.

2.4. Aplikace Vitipad, včetně její mobilní verze, je dle zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů ve znění jeho pozdějších novelizací (dále jen „Autorský zákon“), autorským dílem. Majetková práva k aplikaci podle Autorského zákona i podle mezinárodních dohod o autorském právu, uzavřených Českou republikou, náleží poskytovateli. Tato smlouva neuděluje uživateli žádná oprávnění ve spojení s ochrannými známkami poskytovatele.

2.5. Uživatel se zavazuje neprodávat ani jinak neposkytovat Aplikaci jakýmkoliv způsobem třetím osobám bez souhlasu poskytovatele.

2.6. Uživatel nese plnou zodpovědnost za data a obsah, který poskytovanou Aplikací zpracovává a zavazuje se užívat poskytovanou Aplikaci v souladu s právním řádem České republiky.

2.7. Uživatel se zavazuje platit řádně a včas dohodnutou cenu za poskytované plnění dle platného ceníku.

2.8. Uživatel má právo kdykoli zrušit Smlouvu zrušením svého účtu. Všechna data uživatele budou po zrušení účtu nenávratně smazána.

3. Práva a povinnosti poskytovatele

3.1 Poskytovatel je povinen zajistit nepřetržitý provoz služby.

3.2 Porušením povinnosti poskytovatele zajistit nepřetržitý provoz služby není přerušení provozu služby vzniklé z neodvratitelných objektivních důvodů (např. odstávka el. energie, výpadek přípojného bodu k internetu apod.) nebo přerušení provozu z důvodu systémových zásahů poskytovatele do provozu serveru.

3.3 Poskytovatel má právo pozastavit službu klientovi, který je v prodlení s platbou za službu déle než 10 pracovních dnů.

3.4 Poskytovatel má právo zrušit službu klientovi, který je v prodlení s platbou za službu déle než 30 pracovních dnů.

3.5 Poskytovatel má právo zrušit službu klientovi, který záměrně poškozuje aplikaci.

3.6 Poskytovatel má dle ustanovení §1752 zákona č. 89/2012, občanského zákoníku právo měnit tyto obchodní podmínky, například z důvodu jejich uvedení do souladu s právními předpisy či zvýšení právní jistoty stran smlouvy. Smluvní strany souhlasí, že z povahy závazku vyplývá rozumná potřeba Obchodní podmínky v budoucnosti změnit, a to po předchozím upozornění uživatele na webu www.vitipad.cz ve lhůtě minimálně 14 dní před účinností změn.

3.7 Poskytovatel nenese odpovědnost za jakoukoli škodu způsobenou užíváním aplikace.

4. Poplatky a úhrady

4.1 Výše měsíčního poplatku je uvedena na adrese http://vitipad.cz/cenik.html.

4.2 Úhrady za službu se provádí předem a jsou nevratné.

4.3. Poskytovatel je oprávněn, po předchozím upozornění uživatele, měnit podmínky a ceny nabízených služeb z důvodů uvedení nových funkcí nebo inflace.

4.4. Poskytovatel má právo zablokovat účet uživateli, který je v prodlení s platbou za používání Aplikace déle než 5 pracovních dnů, a to do doby její úhrady.

4.5. Poskytovatel má právo zrušit účet uživateli, který je v prodlení s platbou za využívání Aplikace déle než 2 měsíce. Před případným zrušením upozorní poskytovatel uživatele na email majitele účtu.

5. Podpora, záruka, reklamace

5.1. Všechny služby jsou poskytovány pouze elektronickým způsobem.

5.2. Podpora k používání poskytované služby je poskytována pouze v elektronické podobě (emailová komunikace, informace na webových stránkách apod.).

5.3. Odesílání i příjem všech písemností souvisejících s poskytovanou službou, včetně fakturace, probíhá pouze elektronickým způsobem.

5.4. Případné reklamace je možné uplatňovat zasláním emailu.

6. Ochrana osobních údajů

6.1. Ochranu osobních dat Uživatele upravují Podmínky ochrany osobních údajů.

7. Rozhodné právo

Pro případ sporů vzniklých ze smlouvy, jakož i pro případ sporů týkajících se platnosti, či existence uzavřené smlouvy o poskytování služby a těchto obchodních podmínek si strany:

7.1. Volí jako rozhodné právo právo České republiky.

7.2. Určují, že k rozhodování jsou příslušné české soudy.

7.3. V souladu s §89a zákona č. 99/1963 Sb. určují jako místně příslušný soud v Brně.